اهداف و چشم انداز

اهداف

۱- برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر اجرای بهینه فرایندهای سازمانی

۲- ارتقاء عملکرد و توانمندسازی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی

۳- تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین بخشهای مختلف در راستای اهداف این واحد دانشگاهی

۴- ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی بین حوزه ها و کارکنان واحد

۵- توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد

۶- برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه

۷- برنامه ریزی، بررسی و تدوین پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه

۸- نظارت بر عملکرد پژوهشی و حسابرسی بودجه پژوهشی سالانه واحد

۹- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و اعتبار سنجی و تخصیص

۱۰- نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه

۱۱- پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (غیر از شهریه)