شرح وظایف

شرح وظایف:

۱. برنامه ریزی و پی‌گیریِ تخصیص و به کارگیری منابع در واحد دانشگاهی

۲. گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد دانشگاهی در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد

۳. گردآوری، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات و آمار پایه واحد دانشگاه ی

۴. بررسی و به کارگیری روشهای تعالی سازمانی برای بهبود و افزایش بهره‌وری در واحد دانشگاه ی

۵. ارائه طرح های توسعه ای در راستای سیاستها و اهداف مربوطه و تهیه و تدوین شاخص های توسعه

۶. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری

۷. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور

۸. تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی واحد دانشگاه ی

۹. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره

۱۰. آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر

۱۱. بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی

۱۲. کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری

۱۳. نظارت بر طراحی وتدوین نظام جامع آموزشی کارکنان با هدف توانمندسازی وارتقاء کمی وکیفی نیروی انسانی

۱۴. بررسی و شناسایی نیازها در خصوص سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی و ارائه پیشنهاد طراحی و توسعه این سیستمها

۱۵- ارزیابی خط مشی ها وسیاست های اقتصادی

۱۶- نمایش وگزارش سالانه توسعه اقتصادی در زمینه های مختلف

۱۷- مطالعه درجه پیشرفت طرح های اقتصادی ومالی واجتماعی

۱۸- بررسی وارائه نظرات مشورتی در باره برنامه های اقتصادی ومالی براساس سیاست ها وخط مشی های تعیین شده

۱۹- انجام مطالعات آینده شناسی جهت برنامه ریزی و تدوین راهبردها

۲۰- تجاری سازی فعالیت های آموزشی، ‌پژوهشی و فرهنگی

۲۱- انجام سایر وظایف محوله از سوی رئیس واحد دانشگاهی