اهداف

 اهداف :

1-  ایجاد زمینه برای به‌کارگیری هرچه بیشتر توانمندی‌های دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعه

2-  جذب و تبدیل ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار

3-  تجاری‌سازی علم و دانش و یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی

4- ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی

5-  حمایت، هدایت و سمت‌دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فناوری‌های برتر

6- ترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت‌های بیشتر در رفع نیازهای جامعه