اداره برنامه ریزی و بودجه  اداره برنامه ریزی و بودجه این واحد دانشگاهی مسئولیت اصلی تهیه الگوی برنامه های توسعه، ارائه آموزش های لازم در جهت تدوین برنامه های توسعه و رفع مشکلات این برنامه ها را بعهده دارد. در این راستا ، طرح کلی برای تدوین و پیش بینی برنامة توسعه دانشگاه تنظیم می گردد و تهیه و تلفیق بودجة سالانة کل دانشگاه از روی پیش بینی بودجة که توسط حوزه های معاونتی مختلف واحد دانشگاهی ارائه می گردد،
تنظیم و بررسی می شود.