معرفی

وظایف  

 

- تدوین برنامه های توسعه واحد دانشگاهی با مشارکت و همکاری تمامی معاونت ها و بخش ها در قالب سیاستهای تدوین شده ازسوی سازمان مرکزی دانشگاه.

- تبدیل برنامه های توسعه به برنامه سالیانه.

- تحلیل نقاط قوت وضعف داخلی وفرصت ها وتهدیدی های بیرونی واحددانشگاهی با رویکرد استراتژیک.

- مشارکت وهم فکری درتصمیم گیری های مربوط به پذیرش دانشجو,گسترش فضا و فعالیت ها.

- برآورد نیازهای آموزشی مدیران و کارشناسان  دفتر طرح وبرنامه  و بودجه  و انعکاس آن به مبادی زیربط جهت برگزاری دوره های آموزشی.

- جمع آوری آمار و اطلاعات واحد دانشگاهی در تمام ابعاد و مستند سازی  آنها به صورت دقیق و جامع.

- شناسایی موانع اجرایی برنامه های توسعه وتهیه گزارش های لازم جهت انعکاس به رییس واحد دانشگاهی و مبادی زیربط.

- تعریف مکانیزمی جهت تشکیل جلسات مداوم و ادواری با تمامی معاونت ها در راستای روند اجرای برنامه توسعه واحد.

- بررسی صورت های مالی نظیر منابع و مصارف مالی, ترازنامه,صورت سود وزیان  ,تجربه و تحلیل روند تغییرات حسابها و نحوه ی ارتباط آنها با یکدیگر درسالهای مالی گذشته وجاری به منظور تطبیق آنها با برنامه های آینده.

- بررسی نسبت های مالی حسابها  در سالهای گذشته و مقایسه آن با وضعیت فعلی(موجود).

- پیش بینی وجوه مورد نیاز جهت برآورد نیازهای جاری,سرمایه ای و احتیاطی و اقتضایی.

- بررسی چگونگی استفاده از اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت بانکی و تجزیه و تحلیل سیاستهای مالی جهت بازپرداخت آنها و تطبیق با برنامه های پنج ساله.

- نظارت بر تهیه و تنظیم (گزارش عملکرد هزینه های پژوهشی واحد) بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه.

- نظارت برعملکرد بودجه های فرهنگی، ورزشی و پژوهشی، حسابرسی و تصویب بودجه پژوهشی سالانه واحد

- شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی

- پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (غیر از شهریه)

   - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و اعتبار سنجی و تخصیص

- نظارت دقیق بر تهیه و تدوین پیش بینی بودجه های سالیانه واحد منطبق با اهداف و برنامه های توسعه واحد.

- دریافت و پیگیری مصوبات شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه و سایر امور محوله از طرف دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی.

نظارت و ارزیابی، تجزیه وتحلیل عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه -

- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.