دوره مدیریت سازمانی

 

1.   اصول مدیریت (مقدماتی)

2.    اصول مدیریت (پیشرفته)

3.    اخلاق حرفه ای و اداری

4.    مدیریت منابع انسانی(مقدماتی)

5.    مدیریت منابع انسانی(پیشرفته)

6.    رفتار سازمانی

7.    مهارتهای ارتباط موثر در کارکنان

8.    روشهای ایجاد انگیزش در کارکنان

9.    مدیریت اثربخش

10.  اصول و فنون مذاکره

11.  تعادل بین کار و خانواده

12.  مدیریت نوین

13.  مدیریت بحران سازمانی

14.  هوش هیجانی

15.  صمیمیت و روابط موثر

16.  مدیریت تعارض در سازمان

17.  خوش بینی سازمانی

18.  سازمان های شاد

19.  بهره وری کارکنان

20.  فن بیان و زبان بدن

21.  فن اداره جلسات

22.  مدیریت تحول

23.  اصول و ارزشهای سازمانی

24.  روانشناسی مدیریت

25.  مدیریت زمان

26.  طرح تکریم ارباب رجوع

27.  مدیریت شایعه در سازمان

28.  فنون تصمیم گیری

29.  افزایش مهارت در مسئولین دفاتر

30.  مهارتهای منشی گری

31.  مدیریت ارتباط با مشتری

32.  مدیریت استراتژیک

33.  روشهای ایجاد خلاقیت در فرزندان

34.  روانشناسی خانواده

35.  فنون حل مسئله

36.  ارزیابی کارکنان

37.  مبانی مدیریت (مقدماتی)

38.  مبانی مدیریت (پیشرفته)

39.  بهره وری نیروی انسانی

40.  اصول و فنون تصمیم گیری

41.  روشهای برخورد با افراد مسئله ساز در سازمان

42.  اثربخشی در سازمان

43.  اصول و فنون مشاوره

44.  فرهنگ سازمانی

45.  سخنرانی موثر

46.  مربیگری

47.  جانشین پروری

48.  تکنولوژی آموزشی

49.  مدیریت استرس

50.  سرپرستی موثر

51.  رهبری اثربخش

52.  روشهای ایجاد خلاقیت در کارکنان

53.  کار گروهی و تیمی

54.  توسعه فرهنگ پیگیری و پاسخگویی به ارباب رجوع