دوره های فنی - تخصصی


              1-آموزش نرم افزارهای کاربردی و تخصصی
  
              2- افزایش بهره وری
 
              3-استانداردسازی

              4-امنیت اطلاعات

              5-سیم پیچی الکتروموتور

             6- طراحی تابلوهای صنعتی