دوره های ویژه دانشجویان

  -       STAAD.Pro

-  FLAC 3D

-   Tekla Structures

- Graphisoft Archicad

- SolidWorks

- CATIA

-   Ansys

-ABAQUS

-MATLAB

-ORCAD

-PSPICE

-PROTEUS

-PSCAD 

-PSIM

3D Max

 

- نرم افزار مالی و حسابداری هلو

- سیم پیچی الکتروموتور

- طراحی تابلوهای صنعتی

- امنیت اطلاعات

- برنامه نویسی کامپیوتری       
 

- مهارتهای ارتباط موثر

- افزایش اعتماد به نفس

- مدیریت استرس

- هوش هیجانی

- همسریابی

- فن بیان زبان بدن

- هنر سخنوری